شما ممکن است تحلیلگر تکنیکی یا فاندامنتال باشید. ممکن است بر مبنای اخبار ترید کنید یا اقتصاد جھانی را خوب بفھمید اما یادتان ھست آخرین باری که ترید کردید چه احساسی داشتید؟ نگران بودید یا میترسیدید؟ وقتی پوزیشن را بستید چطور؟ این احساسات ھزاران تریدر مانند شماست که بازار را حرکت میدھد. با ما همراه باشید:

از ترن ھوایی پیاده شوید
اکثر تریدرھا ھمیشه منتظر موقعیت مناسبند اما به محض ورود به ترید منطق را به کناری گذاشته و اسیر احساسات میشوند. آنھا با سوار شدن در ترن ھوایی احساسات، تمام ملزومات برد را فراموش میکنند و مھار عقلشان را به دست احساسات می سپرند و اینجاست که تریدر با نداشتن کنترل روی خودش، کنترل حسابش را ھم از دست میدھد .
تمام تریدرھای موفق به نقش کنترل احساسات واقفند. تنھا بازنده ھا ھستند که نقش احساسات فردی و جمعی را انکار میکنند.

برای موفقیت باید دنیا را ھمانگونه که ھست دید و با چشمان باز ترید کرد، روند ھا را شناخت و وقت و سرمایه را با رویا پردازی ھدر نداد.

احساسات شما اثر مستقیم و غیر قابل انکاری برروی حسابتان دارند. ممکن است شما بھترین سیستم ترید را داشته باشید اما اگر در زمان ترید احساس ترس، غرور یا نگرانی داشته باشید، حسابتان لطمه خواھد دید. زمانی که احساس سرخوشی قماربازانه یا ضعف مذبوحانه به شما دست میدھد، ترید را متوقف کنید. موفقیت و شکست شما بعنوان یک تریدر بسته به کنترل احساساتتان است. در زمان ترید شما با ھوشمندترین افکار دنیا رقابت میکنید. زمین رقابت به سمت شما شیبدار است تا شرایط شکست شما فراھم شود. اگر شما احساساتتان را در این امر دخیل کنید که دیگر شکستتان حتمی است.
مسئولیت ترید کاملاً با شماست. شما تصمیم میگیرید که چه زمانی یک پوزیشن را باز کنید و کی آنرا ببندید. داشتن یک سیستم خوب کافی نیست. تریدرھای زیادی با سیستمھای خوب را میشناسم که از نظر روانشناسی آماده بردن نیستند.

بازار وسوسه گر است و دایماً شما را تشویق به ورود به ترید میکند. وقتی طمع تریدر را ھم به این وسوسه اضافه کنیم، شکست پدید می آید.

اکثر آماتورھا با چند پیروزی پشت سرھم احساس نبوغ کرده و شروع به شکستن قوانینی میکنند که خود برآن اساس سیستمشان را وضع کرده بودند. باید ترید را تا حد ممکن عینی کرد. به ھمین دلیل ھم بر داشتن رکورد و روزنگار تاکید میشود. روزنگار باید شامل نمودار قبل و بعد از باز کردن پوزیشن، احساس در حین باز کردن و بستن پوزیشن باشد .در یک صفحه گسترده (مانند نرم افزار اکسل) ھم باید رکورد بسیار کاملی از تمام تریدھا، اسلیپج و اسپرد به ھمراه میزان سود یا زیان به ھمراه قوانین محکم مدیریت سرمایه ثبت شود. به عبارت ساده تر میزان انرژی که شما برای تحلیل خودتان میگذارید باید حداقل برابر میزان انرژی باشد که با آن بازار را تحلیل میکنید.

اکثر ما اگر مانند زندگی روزمره مان ترید کنیم، ضرر میدھیم. موفقیت یا شکست ھر کسی در بازار به طرز فکر و احساسات بستگی دارد. تریدری که با سود از خوشحالی بال در می آورد و با ضرر زانوی غم بغل میگیرد، آنقدر سرگرم احساساتش است که نمیتواند خوب ترید کند و لذا سودی ھم نمیبرد.
برای برد در بازار باید خود را شناخت و با خونسردی و احساس مسئولیت عمل کرد.

بازار مانند اقیانوس است. بالا و پایین میرود بدون توجه به اینکه خواسته شما چیست. بازار نمیداند شما وجود دارید. شما نمیتوانید بر بازار تاثیر بگذارید و تنھا میتوانید رفتار خودتان را کنترل کنید.

اقیانوس کاری به شما ندارد و شما را به حساب نمی آورد اما تمایلی ھم به ضرر زدن به شما ندارد. ھیچ دریانوردی قدرت کنترل دریا را ندارد اما میتواند خود را کنترل کند. او جریانھا و الگوھای ھواشناسی را می آموزد و تکنیکھای دریانوردی را با تجربه بدست می آورد. او میداند که چه زمانی به دریا برود و چه زمانی در بندر بماند. دریانورد مجرب از ھوشش استفاده میکند.

دریا ھم خطر دارد و ھم فایده. اگر معقول با آن رفتار کنیم به احتمال زیاد از فوایدش استفاده میکنیم اما بیگدار به آب زدن جز خریدن خطر فایده دیگری برایمان ندارد.

تازه کاری که چند ترید سودده انجام میدھد، منطق را کنار میگذارد و وارد عرصه خطر میشود. آماتوری ھم که چند بار پشت سر ھم می بازد، از ورود به بازار می ترسد و یا با بی منطقی تمام وارد بازار میشود و خود را نابود میکند. تریدر حرفه ای از فکرش کمک میگیرد و آرام می ماند. فقط آماتورھا ھستند که یا ھیجان زده اند و یا افسرده.