الگوی شماره پنج

Two-bar Reversal

two-bar reversal

چه شکلی است؟

این الگو توسط دو کندل قوی که در جهت مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکیل می شود.

نوع صعودی این الگو، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکیل می شود.(Bullish Two-bar Reversal)

نوع نزولی این الگو کاملا متضاد حالت صعودی آن است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و بعد از آن کندل نزولی ظاهر می شود. (Bearish Two-bar Reversal)

به چه معناست؟

این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی است. وقتی فشار خرید روی سطح حمایتی زیاد باشد، مسلما وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversal محتمل خواهد بود. در حالت عکس و وجود فشار فروش روی سطوح مقاومتی نیز احتمال پدید آمدن الگوهایی مثل Bearish Two-Bar Reversal دور از ذهن نخواهد بود.

چگونه براساس این الگو ترید کنیم؟

بالای High الگوی Bullish Two-Bar Reversal اقدام به خرید می کنیم.

پایین Low الگوی Bearish Two-Bar Reversal اقدام به فروش می کنیم.