یک بار خردمندی به من گفت: هدف اصلی موفقیت است، بقیه چیزها در حاشیه قرار دارند. برای دستیابی به موفقیت شما باید هدفهای شفاف و برنامه داشته باشید. برنامه هایی که شما را از جایی که اکنون هستید به جایی که میخواهید در آینده باشید برسانند. شما به یک برنامه پرواز احتیاج دارید که پیش از آغاز سفر تهیه و تنظیم و در مسیر سفرتان از آن استفاده کنید. پس از آن بدون هیچ گونه ضمانتی برای موفقیت باید شهامت پرواز داشته باشید. در جریان سفر باید پیوسته برای تصحیح مسیر آماده باشید و پیشاپیش اراده کنید که تا رسیدن به مقصد به راه خود ادامه دهید.

برنامه پرواز

راز حقیقی در حرکت است

پیشرفته ترین موشک های هدایت شونده، که بدون اشتباه در مسیرشان پرواز میکنند، ابتدا باید به هوا فرستاده شوند. باید به هوا پرتاب شده و به سوی هدفشان در حال پرواز باشند تا سازوکار هدایت کننده بتواند عمل کند.

به همین شکل، پیش از آنکه شما بتوانید نیروها و توانایی های شگفت انگیز خود را به کار ببندید، ابتدا باید حرکت کنید. نخستین گام را بردارید. اقدام کنید. باید بر ترس از شکست و ناامیدی های موجود چیره شوید. باید از منطقه امن و راحت خود بیرون بیایید و در منطقه نا امن قدم بگذارید.

راز حقیقی موفقیت این است که بدانید زندگی به یک سفر طولانی هواپیما شباهت دارد و شما باید ابتدا تصمیم بگیرید که کجا می خواهید بروید، سپس سوار شوید و به سوی مقصد پرواز کنید. پیش از سفر بدانید که نودونه درصد وقت را در مسیر نادرست قرار خواهید گرفت و هنگامی که حرکت را آغاز می کنید باید آماده باشید تمام مدت به تصحیح مسیر خود بپردازید تا زمانی که به مقصد برسید.