در پرواز به سوی هر یک از این چهار مقصد، شما میتوانید یکی از این دو نگرش را داشته باشید: نگرش فراوانی یا نگرش کمبود. چنانچه نگرش فراوانی داشته باشید، اعتماد به نفس خواهید داشت، مثبت نگر و خوش بین خواهید بود و پیوسته با دلگرمی در مسیر آرزوهایتان پیش خواهید رفت. وقتی نگرش فراوانی دارید، به دنیا با دیدی خیرخواهانه نگاه می کنید و ایمان دارید که جهان مکان زیبایی است که آدم های خوب آن را پر کرده اند. احساس خواهید کرد که زمان شما بهترین زمان ممکن برای زندگی کردن است.

روانشناسی یک

این به آن معنا نیست که شما به مسائل و مشکلات جهان آگاه نیستید، بلکه می پذیرید که این مسائل و مشکلات همیشه وجود داشته اند. با نگرش فراوانی، شما مثبت تر و سازنده تر خواهید بود، روی راه حلها بیش از مشکلات تمرکز خواهید کرد. بیشتر به پیشرفت و بهبود مسائل توجه می کنید تا اینکه چه کسی را باید سرزنش کرد یا در گذشته چه اتفاقی افتاده است.

اما اگر دیدگاهی حاکی از کمبود داشته باشید، درست در جهت مخالف آنچه گفته شد حرکت خواهید کرد. اعتقاد خواهید داشت که موفقیت تنها به بخت و اقبال بستگی دارد و افراد موفق به احتمال زیاد ثروت خود را از راه فریب دیگران و کلاه برداری به دست آورده اند. از همه جا بدی و ناجوانمردی خواهید دید. به سادگی بهانه های قدیمی را خواهید پذیرفت: پولدارها، پولدارتر می شوند و فقیرها، فقیرتر!    مهم نیست شما چه کار بلدید یا چه دانشی دارید؛ مهم این است که چه کسی را می شناسید!

هر طرز فکر و نگرشی که داشته باشید، نیرویی همانند آن را در خود به وجوئد خواهید آورد؛ جهان بیرونی خود را با جهان درونی شما سازگار می کند. و شما به این دلیل که هم اکنون سرگرم خواندن این مقاله هستید، به طور حتم صاحب نگرش فراوانی، مثبت و خیرخواهانه هستید و خرد و توانایی لازم را برای در اختیار گرفتن زندگی خود در دست دارید و مطمئن هستید، آنچه برایتان پیش می آید به اراده و تصمیم خودتان بستگی دارد.

اگر شما شخصی سازنده و مثبت باشید، نسبت به خود و هر آنچه برایتان اتفاق می افتد مسئولیت پذیری بیشتری خواهید داشت. کسی را سرزنش نمی کنید و بهانه نمی آورید. اگر شرایطی را که در آن هستید دوست نداشته باشید می کوشید که آن را تغییر دهید و اگر نتوانید، آن را می پذیرید ولی هرگز شکایت نمی کنید.