:: درس سی و دوم - ترم دوم ::

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. نمودار شمعی

اکنون هر یک از این نموداها را توضیح می دهیم.