به میزان خالص تفاوت سرمایه های ورودی به یک کشور به واسطه صادرات کالا و خدمات به سایر نقاط دنیا با میزان سرمایه های خروجی از یک کشور به واسطه واردات اشاره دارد.

بحث ما در این قسمت مربوط به افزایش ارزش پول رایج یک مملکت نسبت به کشورهای دیگر است، به واسطه میزان صادرات و واردات آن کشور.

کشوری که صادرات بیشتری از واردات دارد، دارای مازاد تراز تجاری (مثل کشور ژاپن) و بالعکس کشوری که واردات بیشتری از صادرات دارد، دارای کسری تراز تجاری خواهد بود. مانند آمریکا.

می توان انتظار داشت که ارزش پول کشوری که دارای تراز تجاری مثبتی است در مقابل سایر ارزها افزایش یابد و بالعکس.