آقای بازار چه احساسی دارد؟

هر معامله گری، همیشه در مورد بازار، نظر و عقیده ای دارد:
"این بازار نزولی است، همه چیز در حال نابودی است!"     "بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم. در حال حاضر دید مثبتی به بازار دارم." بازار صعودی است.

هر معامله گر، توضیح شخصی خود را درباره دلیل حرکت بازار بیان می کند.

هنگام تجارت، معامله گران این دیدگاه را در هر تجارتی که انجام می دهند بیان می کنند. اما گاهی اوقات، صرفنظر از اعتقاد معامله گر به حرکت بازار در یک مسیر خاص و صرفنظر از نحوه آرایش تمام خطوط روند، معامله گر هنوز هم ممکن است در نهایت ضرر کند.

معامله گر باید درک کند که بازار، ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات همه شرکت کنندگان در بازار است. این احساسی که شرکت کنندگان در بازار دارند، تمایلات بازار نامیده می شود.

احساس یا ایده غالب که اکثریت بازار احساس می کنند، جهت فعلی بازار را به بهترین شکل توضیح می دهد.

تمایلات بازار