در قسمت چهارم (درس سوم: روز سوم)، با نحوه پیدا کردن ستاپهای معتبر با احتمال موفقیت بالا را فرا خواهید گرفت. فیلترهای مناسب جهت بررسی ستاپها را یاد خواهید گرفت.
مثالهایی از خرید و فروش فصلی به همراه اطلاعات تاریخی ارائه خواهد شد. دستور العمل ساده جهت استفاده از وب سایت نویسنده را نیز مشاهده خواهید نمود.
پس از تمرین کافی در وب سایت نویسنده و پیدا کردن ستاپهای معتبر، آماده اید تا تکنیکهای ماشه و نقاط ورود و خروج را بیاموزید. کلید موفقیت در این روش تمرین کافی و درک درست از قوانین فوق می باشد.

ادامه مطلب