محمدعلی ۱۲ ساله پس از آنکه دوچرخه‌اش به سرقت رفت به جای اشک و زاری و توجیه والدین خود نزد یک پلیس محلی به نام جو مارتین رفت که از قضا از مربیان بوکس بود. مارتین با مشاهده‌ی جسارت این کودک او را ترغیب کرد تا راه‌ورسم مبارزه را بیاموزد. بنابراین محمدعلی تحت تعالیم او قرار گرفت و به سرعت پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد. نخستین بار این مشت‌زن اسطوره‌ای در سال ۱۹۶۴ قهرمان جهان گشت و در ذهن‌ها جاودان شد، آن هم در شرایطی که سیاهان، شهروند درجه چندم امریکا محسوب می‌شدند.

محمد علی کلی