یکی از مسائل بسیار مهم این است که ریسک خود را طوری تنظیم کنید که متحمل کمترین ضرر گردیم. بنظر من این یک جمله حق مطلب را ادا نمیکند و باید مساله باز شود. به حداقل رساندن ضرر صدها بار مهمتر از تلاش برای رسیدن به ترید سودآور است. (و البته که به سود رسیدن نیز بسیار مهم است ولی برای بیان درجه اهمیت محدود کردن ضرر؛ اینگونه صحبت کردن ضروریست)