شما می توانید به یکی از سه طریق زیر به حرکت نشریه فارکس یار و رشد و توسعه آن کمک کنید:

کمک به انتشار فارکس یار

کمک به انتشار فارکس یار

کمک به تولید محتوای فارکس یار

کمک به تولید محتوای فارکس یار

کمک به تامین هزینه های مالی فارکس یار

کمک به تامین هزینه های فارکس یار

مطمئن باشید به هر تقدیر یکی از کمک های بالا از دست شما برخواهد آمد. پس دریغ نفرمایید...

لازم به تذکره که کمک های بالا نیازی جاری برای بقای این حرکت هستند. بنابراین کمک همیشگی هرچند اندک شماست که می تونه ضامن بقای این حرکت باشه.

ازتون ممنونم...