اندازه گیری میزان خالص ارزی است که در یک کشور به واسطه سرمایه گذاری وارد یا خارج می گردد.

مثبت بودن این مقدار نشانه این است که سرمایه ای که وارد کشور شده از مقدار سرمایه ای که از آن خارج گردیده بیشتر است.

طبیعتا هر چقدر سرمایه ای که وارد کشور می شود بیشتر باشد به دلیل اینکه این سرمایه زمان ورود باید تبدیل به پول رایج آن کشور بشه، بنابراین روی افزایش ارزش برابری پول محلی نسبت به سایر ارزها هم تاثیر مثبت خواهد گذاشت و بالعکس.

کپیتال فلو