برنامه پرواز نام کتابی است اثر برایان تریسی.

در این کتاب به شما نشان داده خواهد شد تا برای رسیدن به موفقیت و دستاوردهای بزرگ تر چگونه مسیر خود را روی نقشه تعیین کنید. زندگی سفر است و شما برای این سفر به هدفهای شفاف، نقشه و برنامه نیاز دارید. شما راز حقیقی موفقیت را در برنامه پرواز برایان تریسی خواهید یافت. خواندن این کتاب ساده و دنبال کردن برنامه گام به گام آن، شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان هدایت میکند. شما توانایی این را پیدا میکنید تا به موفقیتهای بیش از آنچه تاکنون داشته اید، دست یابید. برایان خود با استفاده از همین اصول و تدابیر از فقر به ثروت رسیده است. او این اصول و تدابیر را به چهار میلیون انسان در چهل و شش کشور آموزش داده است. افرادی که دستور کار او را در برنامه پرواز به کار می بندند، تغییرات فوری و پیشرفت های پایداری را در هر زمینه از زندگی خود تجربه می کنند.